BẢNG ĐIỀU KHIỂN

1. CHECK-IN VÀ CHECK-OUT TẠI QUẦY
 • Với tính năng check-in và check-out tại quầy, bạn có thể dễ dàng quản lý việc ra vào của khách ngay trên bảng điều khiển.
 • Để sử dụng tính năng, vui lòng thực hiện các bước sau:
 1.1 CHECK-IN TẠI QUẦY:
 • Bước 2: Tại màn hình Bảng điều khiển, nhấn vào với khách cần check-in trong danh sách Khách dự kiến.
 • Bước 3: Chọn Sign-in để thực hiện check-in cho khách.
 • Sau khi nhấn Signed In, thông tin khách mời sẽ chuyển qua danh sách Nhật ký với trạng thái
Check-in.
 1.2 CHECK-OUT TẠI QUẦY:
 • Bước 2: Tại màn hình Bảng điều khiển, nhấn vào Trạng thái của khách cần check-out trong danh sách Nhật ký.
 • Bước 3: Khi trạng thái chuyển sang Check out, nhấn vào trạng thái để thực hiện check-out cho khách.
 • Sau khi check out thành công, thông tin khách mời chuyển sang danh sách trong màn hình Lịch sử.
(*)Lưu ý khi thực hiện tác vụ
 • Chức năng check-in chỉ thực hiện với tác vụ mời họp (Vui lòng xem thông tin tại đây).
 • Đối với chức năng Đăng ký khách mời, thông tin khách sẽ tự động check-in.
2. MỜI HỌP:
Với tính năng mời họp, bạn có thể dễ dàng mời họp cho người liên quan tại màn hình Bảng điều khiển.
 • Để sử dụng tính năng, vui lòng thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Vào trang CheckinPro bằng đường dẫn sau: https://app.checkinpro.vn/login. và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.
  • Bước 2: Tại màn hình Bảng điều khiển, nhấn vào nút Mời họp.
  • Bước 3: Nhập thông tin mời họp mà theo biểu mẫu bên dưới:
  • Bước 4: Nhấn 1 trong 2 nút sau để hoàn tất.
 • Mời: Nếu chỉ mời họp với 1 khách.
 • Thêm mới & Tiếp tục: Nếu mời họp với nhiều khách.
(*)Lưu ý khi thực hiện tính năng
 • Những thông tin có (*) là bắt buộc nhập.
 • Thông tin Host là người chủ trì cuộc họp và được lấy từ danh sách Tài khoản và Danh bạ.
 • Sau khi nhấn nút Mời hoặc Thêm mới & Tiếp tục, thông tin sẽ hiển thị trong danh sách Khách dự kiến.
 • Hệ thống sẽ tự động gửi email đến khách mời với thông tin mời họp bao gồm mã mời và mã QR
3. ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI:
 • Với tính năng đăng ký khách mời, bạn có thể dễ dàng đăng ký thông tin khách trực tiếp tại màn hình Bảng điều khiển.
 • Để sử dụng tính năng, vui lòng thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Vào trang CheckinPro bằng đường dẫn sau: https://app.checkinpro.vn/login. và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.
  • Bước 2: Tại màn hình Bảng điều khiển, nhấn vào nút Đăng ký khách mời.
  • Bước 3: Nhập thông tin khách mời trong biểu mẫu dưới đây.
 • Bước 4: Sau khi nhập hoàn tất, nhấn 1 trong 2 nút sau để hoàn tất.
 1. Check-in: Nếu đăng ký 1 khách check-in.
 2. Check-in & Continue: Nếu đăng ký nhiều khách check-in.
(*)Lưu ý khi thực hiện tính năng
 • Những thông tin có (*) là bắt buộc nhập.
 • Sau khi nhấn nút Check-in hoặc Check-in & Continue, thông tin sẽ hiển thị ở danh sách Nhật ký với trạng thái Check-in.
4. QUẢN LÝ THÔNG TIN RA-VÀO: 
 • Với chức năng Bảng điều khiển (Dashboard), các bộ phận nghiệp vụ có thể dễ dàng quản lý thông tin ra vào, cũng như thực hiện được một số chức năng ngay trên Bãng điều khiển này.
 • Để vào màn hình Bảng điều khiển, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Bạn vui lòng vào trang CheckinPro bằng đường dẫn sau: https://app.checkinpro.vn/login. và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.
  • Bước 2: nhấn vào Bảng điều khiển ở menu bên tay trái để vào màn hình.
 • Tại màn hình Bảng điều khiển, bạn sẽ xem được các thông tin sau:
 •  Thông tin Check-in và Check-out.
 1. All Check In: Tất cả khách đã check-in.
 2. Check in Today: Tất cả khách đã check-in hôm
 3. Check out Today: Tất cả khách đã check-out hôm
 4. Not check out Today: Tất cả khách chưa check-out hôm nay.
 • Thông tin sự kiện sắp xảy ra:
 • Hiển thị thông tin tất cả sự kiện sắp xảy ra (trong vòng 1 ngày).
 • Thông tin Nhật ký hoạt động
 • Hiển thị thông tin nhật ký với trạng thái Check-in/Check-out.
 • Hiển thị thông tin khách mời dự kiến trong ngày.
 • Ngoài ra, tại bảng điều khiển, bạn còn có thể thực hiện các chức năng sau:
 • Đăng ký khách mời (vui lòng xem hướng dẫn Đăng ký khách mời).
 •  Mời họp (vui lòng xem hướng dẫn Mời họp).
 • Check-in tại quầy (vui lòng xem hướng dẫn Check-in/Check-out tại quầy).
 • Check-out tại quầy (vui lòng xem hướng dẫn Check-in/Check-out tại quầy).